MAÇKA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZE 2021 YILINA AİT (İŞ MAKİNALARI, İLK MÜDAHALE ARAÇLARI, JENERATÖR ) AKARYAKIT ALIMI

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-MAÇKA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MAÇKA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZE 2021 YILINA AİT (İŞ MAKİNALARI, İLK MÜDAHALE ARAÇLARI, JENERATÖR ) AKARYAKIT ALIMI

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-MAÇKA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MAÇKA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZE 2021 YILINA AİT (İŞ MAKİNALARI, iLK MÜDAHALE ARAÇLARI, JENERATÖR ) AKARYAKIT ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2020/666013

 

1-İdarenin

a) Adı

:

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-MAÇKA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Şehit Pilot Nurettin Doğan Cad. No: 2 61750 MAÇKA/TRABZON

c) Telefon ve faks numarası

:

4625121022 - 4625121090

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

MAÇKA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZE 2021 YILINA AİT (İŞ MAKİNALARI, iLK MÜDAHALE ARAÇLARI, JENERATÖR ) AKARYAKIT ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

25.000 Litre Motorin (Diğer) 200 Litre Kurşunsuz Benzin ( 95 Oktan )
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

İşletme Müdürlüğümüz dahilinde kurumumuz iş makinelerine ve İlk Müdahale araçları yangın söndürme motorlarına Akaryakıt İstasyonundan pompa teslimi yapılacaktır. Jeneratör için akaryakıt talep edildiği gün içinde Maçka İşletme Müdürlüğümüzün Bodrum katında dolum işlemi yapılacaktır. Ayrıca teknik Şartnamede de belirtilmiştir.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İş Makinaları, İlk Müdahale araçları yangın motorları vs. için sözleşme imzalandığı günden başlayarak 31.12.2021 tarihine kadar olan zamanda pompa teslimi peyder pey teslim edilecektir. Jeneratör için, Sözleşme imzalandığı günden başlayarak 31.12.2021 tarihine kadar olan zamanda akaryakıt talep edildiği gün içinde Maçka İşletme Müdürlüğümüzün Bodrum Katında jeneratöre dolum yapılacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

Yüklenici ile sözleşmenin imzalandığı gün işe başlanacaktır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

14.12.2020 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Maçka Orman İşletme Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Odası


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

a ) İstekli ´ Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ´ ise ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan teklif sahibinin " Akaryakıt Pazarlama ve Dağıtım Kuruluşu Bayisi " olduğunu gösteren belgeyi.
b ) İstekli bir Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan " Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu Bayisi " olduğuna dair bayilik yazısı veya bayilik sözleşmesi.
c ) İstekliye EPDK tarafından bayilik yapmak üzere verilmiş, iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan bayilik belgesini.
ç ) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin belgesini. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

           İLAN OLUNUR                                                                 MAÇKA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi  ilanlar www.ilan.gov.tr)           Basın: 1270298       www.bik.gov.tr