MAÇKA KAYMAKAMLIĞINCA (MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ) SATIŞI YAPILACAK ARAÇ "            

"İLAN

"İLAN
MAÇKA KAYMAKAMLIĞINCA (MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ) SATIŞI YAPILACAK ARAÇ "                                        
SIRA NO    PLAKASI    MODEL VE MARKA    CİNSİ    MOTOR VE ŞASE NO    FİİLİ DURUMU    BULUNDUĞU YER    "TAHMİNİ SATIŞ 
BEDELİ (TL)"    GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ(TL)    "İHALE
TARİHİ"    "İHALE 
SAATİ"
1    06 KFD27    "1998 Model Mazda Kapalı Kasa Kamyonet
B 2500 Çift Sıralı
DİZEL  
"    Kamyonet    "WL365435
JM7UFY0W5V0124962"    "Ekonomik Ömrünü 
Doldurmuş "    MAÇKA HÜKÜMET KONAĞI OTOPARKI    60.000.00 TL + %18 KDV    18.000.00 TL    15.12.2021    10:00
AÇIKLAMALAR :                                        
1- Yukarıda yeri ve nitelikleri belirtilen  araç, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulüyle yapılacak olan satış ihaleleri; karşılarında belirtilen tarih ve saatte  Maçka Milli Emlak Şefliğinde (Maçka Hükümet Konağı Kat: 2 Maçka/TRABZON) toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.                                         
2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar:                                        
"a) Geçici Teminatı yatırmaları, (Geçici Teminat olarak kabul edilecek değerler: 1- Tedavüldeki Türk parası, 2- Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları,  3- Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) Türk Parası olarak yatırılacak teminatlar, Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veya Mal Müdürlüğü Veznesine yatırmaları, Teminat Mektuplarının (süresiz ve limit içi olarak  düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir.) ve senetlerin 2886 sayılı  Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmesi gerekmektedir.
b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgah Belgesi) vermeleri,
c) Tebligat için Türkiyede adres göstermeleri,"                                        
ç) Nüfus cüzdan fotokopisi verilecek, asllıarı ihale esnasında ibraz edilecektir. Tüzel kişilerin  vergi kimlik  numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden  veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından  veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri gerekmektedir.                                        
3- İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Maçka Milli Emlak Şefliğinde görülebilir.                                        
4- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbestir.                                        
5- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37 inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce İhale Komisyonuna ulaşması gerekmektedir.                                         
6- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, idare ve ihale komisyonu sorumlu değildir.                                        
7- Taşınır Malın, (Taşıt) satış bedeli peşin olarak tahsil edilecek ve satış bedeli üzerinden tahakkuk edecek KDV (%18) ve Karar Pulu bedelleri ise ayrıca tahsil  edilecektir.Satıştan ve tescil işlemlerinden doğacak her türlü vergi, resim, harç, araç pulu bedeli, sigorta borcu bedeli, muayene borcu bedeli vb. bedelleri de alıcıya ait olup, ayrıca tahsil edilecektir.                                         
8- Satılacak araç mevcut halliyle ihaleye çıkarılmıştır. Araçların çalıştırılması ve nakliyesi ile satış sonrası tarfiğe uygunluk belgesi ve piyasaya arz için alınması  gereken belgeler ve izinler için yapılan tüm masraflar alıcıya ait olup, ihale sonrası araçların çalışmaması / çalıştırılamaması veya yapılmış masrafların tahsili  konularında İdareden (Maçka Kaymakamlığı (Milli Emlak Şefliği)) herhangi bir talepte bulunulamaz.                                        
9- İhale ilanı, www.milliemlak.gov.tr ve www.trabzon.csb.gov.tr  adreslerinden görülebilir.                                        
                                İLAN OLUNUR        
                                        
                                        
                                        Arif İMAMOĞLU
                                        Milli Emlak Şef G.
                                        "Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr)           Basın: 1491101         www.bik.gov.tr  


"