MAÇKA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATILIK TAŞINMAZLAR

MAÇKA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATILIK TAŞINMAZLAR

MAÇKA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATILIK TAŞINMAZLAR

           

Mülkiyete Belediyemize ait aşağıda belirtilen taşınmazlar, 2886 sayılı yasanın 45. maddesi hükmüne göre açık teklif usulüyle artırım şeklinde ihale edilerek satılacaktır.

1-İhale, 05.01.2021 tarihinde salı günü aşağıda yazılı saatlerde Belediye Encümen salonunda yapılacaktır.

İhaleye katılabilme şartları için gereken belgeler ihale günü saat 9.00’a kadar Maçka Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilecektir.

2-İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

a) Nüfus cüzdan fotokopisi, ikametgâh belgesi,

b) Geçici ve güvence teminat bedeli veya teminat mektubu

c) İmza Sirküleri, (aslı veya noterden tasdikli) şirket ise yetki belgesi

d) İştirak ortaklık halinde olursa ortaklık sözleşmesi, (noterden tasdikli),

e) Tebligat adres bildirimi,

f) Belediyeye borcu yoktur belgesi, (Mali Hizmetler Müdürlüğünden matbu kâğıt alınacaktır.)

g) Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

h) Vekalet ise vekaletname ve vekilin imza beyannamesi

Geçici teminat ve güvence teminatı 04.01.2021 pazartesi günü saat 16:00’ya kadar Maçka Belediyesi Gelir Servisine veya  T.C. Ziraat Bankası Şubesi Tr46 0001 0002  7011 1070 0150 06 iban numaralı hesabımıza yatırılacaktır.

3-İhale şartnamesi ve ekleri Maçka Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir.

S.No

Yeri

Cinsi

 

Ada

Parsel

 m2

Muhammen

Bedel

 

İhale

Saati

Geçici

Teminat

%3

(TL)

Güvence

Teminat

% 25

(TL)

1

Esiroğlu Mahallesi

Arsa

 

336

219

6.000,00

435.000,00-TL

 

10:00

 

13.050,00-TL

 

108.750,00-TL

2

Esiroğlu Mahallesi

Arsa

 

336

220

4.991,15

362.000,00-TL

 

10:10

 

10.860,00-TL

 

90.500,00-TL

3

Kozağaç Mahallesi

Arsa

 

848

25

2.005,34

400.000,00-TL

 

10:20

 

12.000,00-TL

 

100.000,00-TL

İlan olunur.

Resmi  ilanlar www.ilan.gov.tr)           Basın: 1283862       www.bik.gov.tr