MAÇKA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALIK TAŞINMAZLAR

MAÇKA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALIK TAŞINMAZLAR

MAÇKA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALIK TAŞINMAZLAR

 

           Maçka Belediyesinin mülkiyetinde bulunan, Macera Parkı içerisinde (Yap-İşlet-Devret modeli ile)  Belediyemiz tarafından hazırlanan projeye göre 1 adet Cafeterya, 1 adet Restaurant yapım masraflarının yüklenicisine  ait olmak şartıyla (yap-işlet-devret modeli), 2886 Sayılı DİK’nun 45. maddesi uyarınca açık teklif (artırım) usulü ile ihale edilerek kiraya verilecektir.

            İhale, 12.11.2020 tarihinde Perşembe günü, aşağıda yazılı saatlerde Belediye Encümen salonunda yapılacaktır. 

            İhalenin iştirakçisinin adına kesinleşmesinden itibaren, kanuni süresi içinde yapılacak tebligatta verilen süre içinde, ihalede belirlenecek aylık bedel üzerinden 1 yıllık (12 ay) kira tutarı ve 10 yıllık kesin teminat (%6) bedelini yüklenici peşin ödeyecektir.     

            Geçici ve Güvence teminat tutarı 11.11.2020 Çarşamba 16:00 ya kadar yatırılacaktır.

            İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler:

                A)Gerçek Kişilerden

1-Nüfus cüzdan sureti

2-İkametgâh belgesi (nüfus müdürlüğü),

3-Noter tasdikli imza beyannamesi,

4-Geçici ve Güvence teminat makbuzu,

5-Temcil durumunda; noter tasdikli vekâletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi

6-Tebligat için adres bildirimi,

7-Belediyeye borcu yoktur kâğıdı, (Müdürlüğümüzden matbu kâğıt alınacaktır.)

8-Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuzu, ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına vermeleri gerekir.

B) Tüzel Kişilerden

1- Tüzel kişinin sicilinin kayıtlı bulunduğu idareden kayıt belgesi,

2- Şirketlerden; noter tasdikli imza sirküsü,

3- Geçici ve Güvence teminat makbuzu,

4-Temsil durumunda; noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

5-Tebligat için adres bildirimi,

6-Belediyeye borcu yoktur kâğıdı, (Müdürlüğümüzden matbu kâğıt alınacak)

7-Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz, ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına vermeleri gerekir.

           İhale şartnamesi ve ekleri istek halinde Maçka Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde 100,00-TL bedel karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir.

İlan olunur.

 

Sıra

No

 

Cinsi

 

Bulunduğu Yer

Süresi

 

Aylık

Muhammen Bedel

 

10 Yıllık

 Muh.Bed.

 

Geçici Teminat %3  TL

 

Güvence

Teminatı

TL

İhale

Tarihi

İhale

Saati

1

Cafeterya

Macera Parkı  içinde

10 Yıl

500,00-TL

60.000,00-TL

1.800,00

5.000,00

12.11.2020

10:30

2

Restaurant

Macera Parkı içinde

10 Yıl

500,00-TL

60.000,00-TL

1.800,00

5.000,00

12.11.2020

10.45

Resmi  ilanlar www.ilan.gov.tr)           Basın: 1241941      www.bik.gov.tr