MAÇKA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALIK TAŞINMAZLAR

Maçka Belediyesinin mülkiyetinde bulunan, aşağıda durumu belirtilen 2 adet taşınmaz, 2886 Sayılı DİK’nun 45. maddesi uyarınca açık teklif (artırım) usulü ile ihale edilerek kiraya verilecektir.

MAÇKA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALIK TAŞINMAZLAR

 

           Maçka Belediyesinin mülkiyetinde bulunan, aşağıda durumu belirtilen 2 adet taşınmaz, 2886 Sayılı DİK’nun 45. maddesi uyarınca açık teklif (artırım) usulü ile ihale edilerek kiraya verilecektir.

            İhale, 06.08.2020 tarihinde perşembe günü, aşağıda yazılı saatlerde Belediye Encümen salonunda yapılacaktır. 

            İhalenin iştirakçisinin adına kesinleşmesinden itibaren, kanuni süresi içinde yapılacak tebligatta verilen süre içinde, ihalede belirlenecek aylık bedel üzerinden 1 yıllık (12 ay) kira tutarı ve kesin teminat (%6) bedelini yüklenici peşin ödeyecektir.

            Geçici ve Güvence teminat tutarları 05.08.2020 Çarşamba günü  saat: 16:00’ya kadar Maçka Belediyesi veznesine veya T.C. Ziraat Bankası Maçka Şubesindeki TR46 0001 0002 7011 1070 0150 06 iban nolu hesabımıza yatırılacaktır.  

            İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler:

            Gerçek Kişiler

  1. Nüfus cüzdan fotokopisi, İkametgâh belgesi
  2. Noter tasdikli imza beyannamesi
  3. Geçici ve güvence teminat bedeli veya mektubu
  4. Şartname alındı makbuzu
  5. Vekalet ise vekaletname ve vekilin imza beyannamesi
  6. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişin beyannamesi (ortakların her biri yukarıdaki evrakları ayrı ayrı hazırlayacak)
  7. Belediyeye borcu yoktur belgesi, (Müdürlüğümüzden matbu kâğıt alınacaktır.)

Tüzel Kişiler

a) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı bulunduğu  (Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden, Dernekler Müdürlüğünden veya ilgili makamdan) ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

b) Noter tasdikli imza sirküsü (denekler için ihale ye katılmak için yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi)

c) Geçici ve güvence teminat bedeli veya mektubu.

d) Şartname alındı makbuzu

e) Vekalet ise vekaletname ve vekilin imza beyannamesi

f) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişin beyannamesi (ortakların her biri yukarıdaki evrakları ayrı ayrı hazırlayacak)

g) Belediyeye borcu yoktur kağıdı (Müdürlüğümüzden matbu kağıt alınacak)

İhale şartnamesi ve ekleri istek halinde Maçka Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde 100,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir.

Keyfiyeten ilan olunur.

Sıra

No

 

Cinsi

 

Bulunduğu Yer

M2

Süresi

 

Aylık

Muhammen

Bedeli

 

3 Yıllık Muhammen Bedeli

 

Geçici Teminat

 

Güvence Teminatı

 

İhale Tarihi

 

Saati

1

Büfe

Turgut Özal Parkı

13,52

3 Yıl

1.375,00 -TL

49.500,00-TL

1.485,00-TL

5.000,00-TL

06.08.2020

10:00

2

Kantin

Fizik Tedavi Hastanesi

76.50

3 Yıl

3.500,00-TL

126.000,00-TL

3.780,00-TL

5.000,00-TL

06.08.2020

10:20

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr)           Basın: 1196071           www.bik.gov.tr