MAÇKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ka Belediyesi tasarrufu altındaki Ömer BURHANOĞLU Fizik ve Tedavi Rehabilitasyon Hastanesi içinde bulunan 76.50 m2 yüzölçümlü kantinin,

         

 

MAÇKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İHALE İLANI

 

           Maçka Belediyesi tasarrufu altındaki Ömer BURHANOĞLU Fizik ve Tedavi Rehabilitasyon Hastanesi içinde bulunan 76.50 m2 yüzölçümlü kantinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde 3 yıllığına Açık Artırma usulüyle, aşağıda durumu belirtilen taşınmaz, 2886 Sayılı DİK’nun 45. maddesi uyarınca açık teklif (artırım) usulü ile ihale edilerek kiraya verilecektir.

            İhale, 17.03.2020 tarihinde Salı  günü, aşağıda yazılı saatte Maçka Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. 

            İhalenin iştirakçisinin adına kesinleşmesinden itibaren, kanuni süresi içinde yapılacak tebligatta verilen süre içinde, ihalede belirlenecek aylık bedel üzerinden 1 yıllık (12 ay) kira tutarı ve kesin teminat (%6) bedelini yüklenici peşin ödeyecektir.     

            Geçici ve Güvence Teminat tutarları 16.03.2020 Pazartesi Saat 16:00 ya kadar yatırılacaktır.

            İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler:

  1. Nüfus cüzdan fotokopisi, İkametgâh belgesi (nüfus müdürlüğü),
  2. Geçici teminat makbuzu, (%3)
  3. Güvece teminat makbuzu
  4. İmza sirküleri, (Aslı veya Noterden tasdikli) şirket ise yetki belgesi,
  5. Vekil ise Vekâletname (Noterden),
  6. İştirak ortaklık halinde olursa (Noter tasdikli) ortaklık sözleşmesi,
  7. Belediyeye borcu yoktur belgesi, (Mali Hizmetler Müdürlüğümüzden matbu kâğıt alınacaktır.)
  8. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuzu, ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına vermeleri gerekir.

           İhale şartnamesi ve ekleri istek halinde Maçka Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde 200,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir.

 

 

Sıra

No

 

Cinsi

 

Bulunduğu

Yer

 

No:

 

m2 Alanı

 

Süresi

 

Aylık

 Muhammen

Bedeli

 

Yıllık

Muhammen

Bedeli

 

Geçici

Teminat %3

 

Güvence

Teminatı

 

 

İhale

Tarihi

 

İhale

Saati

 

1

 

Kantin

 

Maçka

 

8

 

76.50

 

3 Yıl

 

5.000,00-TL

 

60.000,00-TL

 

1.800,00-TL

 

10.000,00-TL

 

17.03.2020

 

10:00

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr)           Basın: 1143791          www.bik.gov.tr