MACERA PARKI OYUN GURUBU SATIN ALINACAKTIR

MAÇKA BELEDİYESİ

MACERA PARKI OYUN GURUBU SATIN ALINACAKTIR

MAÇKA BELEDİYESİ

Macera Parkı Oyun Gurubu Mal (Kurulum ve Montaj Dahil) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/562737

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi No:39 61750 MAÇKA/TRABZON

b) Telefon ve faks numarası

:

4625121006 - 4625123670

c) Elektronik Posta Adresi

:

info@macka.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Ağaçlar Arası 12 Oyunlu İp Parkuru (1 adet) Dev Salıncak (1 adet) İp Parkuru Teknik Ekipman (İp parkuru için 15 takım -Dev Salıncak İçin 10 takım) Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Trabzon İli Maçka İlçesi Maçka C Tipi Mesire Alanı

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 90 takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi No.39 Maçka/TRABZON

b) Tarihi ve saati

:

20.11.2020 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi

d) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

e) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

İstekliler yetkili satıcı veya imalatçılığı tevsik etmek için yukarıdaki belgelerden herhangi birisini ihale tarihi itibariyle geçerli şekilde sunmalıdır.

4.3.3.

4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:

İstekliler tarafından aşağıda listelenmiş standart ve test belgeleri ihale teklif dosyasında idareye sunulacaktır. İlgili belgeleri ihale teklif dosyasında sunmayan eksik sunan veya idarece belirlenmiş kriterlere uygun sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak teminatları gelir kaydedilecektir.

İstekliler  ihale tarihinden daha  önce  imalatını bitirmiş oldukları 1 ve/veya 2  katlı halatlı macera parkuru için standart gereği  ;TS EN 15567-1 ve TS EN 15567-2 standartlarına uygun olduğunu gösterir Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı muayene raporunu ihale teklif dosyasında sunacaklardır.
İstekliler  ihale tarihinden daha  önce  imalatını bitirmiş oldukları 1 ve/veya 2  katlı halatlı macera parkuru için standart gereği  ;TS EN 15567-1 ve TS EN 15567-2 standartlarına uygun olduğunu gösterir Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı ürün standart sertifikasyonunu ihale sırasında teklif dosyasında sunmalıdır.

Parkur alanında kullanılacak olan 18mm zırhlı çelik halatın kopma mukavemetini gösterir raporu ihale teklif dosyasında sunulacaktır. Rapor Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı olmalıdır.

Üründe kullanılan ip ürünlerin TS EN 71-2 Standartları gereğince Yanmazlık deneyi olumlu Türkçe test raporu, ihale dosyasında sunulacaktır. Rapor Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır.
Parkurda kullanılacak olan ip ürünlerinin TS EN 71-3 standartları gereğince çocuk sağlığına zararlı madde içermediğini gösteren olumlu, Türkçe test raporu ihale dosyasında sunulacaktır. Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır.
Macera parkında  kullanılan ip ürünlerin TS EN İSO 105 B02:2014  Standartları gereğince ışığa karşı renk haslığının  deneyi olumlu Türkçe test raporu, ihale dosyasında sunulacaktır. Rapor Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır.
Macera parkuru alanında kullanılacak olan Alüminyum  X  (min.1500kg) bağlantı aparatının kırılma mukavemetini gösterir  raporu ihale teklif dosyasında sunulacaktır. Rapor Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı olmalıdır.
Macera parkuru alanında kullanılacak olan plastik (PA6) X  (min.1000kg) bağlantı aparatının kırılma mukavemetini gösterir  raporu ihale teklif dosyasında sunulacaktır. Rapor Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı olmalıdır.
İstekliler tırmanma duvarı  için TS EN 12572-1 standardı (yapay tırmanma yapıları – bölüm 1 koruma noktaları olan YTY için güvenlik kuralları ve deney yöntemleri) gereği Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı  ürün standart belgesini ihale teklif dosyasında sunacaklardır. İlgili standart gereği model onayı ek belgesi ile birlikte sunulacaktır.
TS EN 12572-1  Tutamak direnci testi ve yüzey elemanı darbe testini gösteren olumlu test raporu Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır.
Tutamakların TS EN 71-3: 2013+A1:2014-12 standartları gereğince çocuk sağlığına zararlı madde içermediğini gösteren olumlu, Türkçe test raporu olmalıdır.
Tutamakların AfPS GS 2014:01Poliaromatik Hidrokarbonlar ( PAH)  testi sonuçlarını gösterir  deneyi olumlu Türkçe test raporu olmalıdır.

Tutamakların TS EN 71-2:2011+A1:2014  Standartları gereğince Yanmazlık belirleme olumlu Türkçe test raporu olmalıdır.
Parkurda kullanılacak yaşam hattının kopma mukavemeti min.7600kg olduğunu gösteren olumlu, Türkçe test raporu, ihale dosyasında idareye teslim edilecektir. Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır.
İstekliler Dev Salıncak için TS EN 15567-1 standardı (spor ve dinlenme tesisleri – halat kılavuzları bölüm-1:yapım ve güvenlik kuralları) gereği Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı  ürün standart belgesini ihale teklif dosyasında sunacaklardır.
İstekliler Dev Salıncak için TS EN 15567-1 standardı yapım ve güvenlik sertifikasyonuna uygun olduğunu gösteren Türk Akreditasyon kurumu tarafından onaylı olumlu muayene raporu olmalıdır ve ihale teklif dosyası içerisinde idareye sunacaktır.
ÜRETİCİ ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASI (Tasarım-Üretim ve montaj hatalarından dolayı oluşabilecek kazalar sebebiyle idareye açılabilecek tazminat davalarını karşılamak üzere kaza başına minimum 4.000.000.00 TL teminat bedeli içeren sigorta poliçesi ihale teklif dosyasında idareye sunulacaktır. Ürünlerin garanti süresi boyunca yüklenici sigorta poliçesini yenileyecektir.
İstekli, ihale ilan tarihinden itibaren en az 6 ay öncesinden başlayarak kendi şirketinde tam zamanlı en az 1 (bir) inşaat mühendisi ve en az 2 yıl öncesinden başlayarak kendi şirketinde tam zamanlı en az 1 (bir) peyzaj mimarı çalıştırıyor olmalıdır ve sigorta giriş belgelerini ihale dosyasına ekleyerek idareye sunacaktır.

İstekli sahada montajın yapılacağı alanda çalıştıracağı tam zamanlı min.6 kişilik personeline ait ihaleye girdiği firma adına yapılmış sigorta giriş belgelerini ve 2020 yılı içerisinde geçerli olan yüksekte çalışma eğitim sertifikaları ile isg eğitim belgelerini ihale dosyasına ekleyerek idareye sunacaktır.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Aşağıda belirtilen numuneleri ihale tarihinden bir gün öncesinde tespit tutanağı karşılığında idareye teslim etmelidir. İstekliler numune teslim tutanağını ihale teklif dosyasında idareye sunacaktır.  

İstekliler teklif verme gününden 1 (bir) gün öncesi mesai bitimine kadar idareye İp parkurunda kullanılacak olan şartnamede tarifine uygun min. 10cm uzunluğunda Ø 18mm ‘lik çelik halat numunesini teslim edecektir.
İstekliler teklif verme gününden 1 (bir) gün öncesi mesai bitimine kadar idareye 1 adet çalışır vaziyette dev salıncak bırakma mekanizması numunesini ihale tarihi öncesinde idareye sunacaktır.
 İstekliler teklif verme gününden 1 (bir) gün öncesi mesai bitimine kadar idareye belirtilen özellikteki makaralı kişisel güvenlik mekanizmasından 1 adet numune teslim edecektir.
İstekliler teklif verme gününden 1 (bir) gün öncesi mesai bitimine kadar idareye yaşam hattında kullanılacak olan çelik hatalın 10cm uzunluğunda 1 adet numunesini teslim edecektir.
İstekliler teklif verme gününden 1 (bir) gün öncesi mesai bitimine kadar idareye, belirtilen özelliklerdeki tarifine uygun dev salıncak motorundan (vincinden) 1 adet numunesi teslim edecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Macera parkı oyun grubu mal alımı ve montajı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Maçka Belediye Başkanlığı/Fen İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Resmi  ilanlar www.ilan.gov.tr)           Basın: 1240832      www.bik.gov.tr