KAPALI PAZAR YERİ VE OTOPARKINDA KULLANILMAK ÜZERE MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Kapalı Pazar Yeri ve Otoparkında Kullanılmak Üzere 15 Kalem Malzeme Mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

KAPALI PAZAR YERİ VE OTOPARKINDA KULLANILMAK ÜZERE MALZEME SATIN ALINACAKTIR

 

MAÇKA BELEDİYESİ
 

Kapalı Pazar Yeri ve Otoparkında Kullanılmak Üzere 15 Kalem Malzeme Mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/48373

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi No:39 61750 MAÇKA/TRABZON

b) Telefon ve faks numarası

:

4625121006 - 4625123670

c) Elektronik Posta Adresi

:

info@macka.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Kapalı Pazar Yeri ve Otoparkında Kullanılmak Üzere 15 Kalem Malzeme Mal Alımı (montaj dahil)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Maçka Belediyesi tarafından belirlenecek yerlere Montaj ve Kurulumu yapılmış olarak teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

:

İhale konusu tüm malzemeler sözleşmenin imzalamasını takip eden günden itibaren 20(yirmi) takvim gün içerisinde montajı ve kurulumu yapılmış olarak teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Merkez Mahallesi Atatürk Cad. No:39 Maçka / TRABZON

b) Tarihi ve saati

:

24.02.2020 - 11:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler ihale tarihinden 1 gün önce mesai bitimine kadar aşağıda listelenen numuneleri idareye teslim etmek zorundadır.

İstekli idareden alacağı belgeyi teklif dosyasında sunacaktır. Numune getirmeyen, numuneleri teknik şartnameye uygun olmayan ve idareden aldığı belgeyi teklif dosyasında sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

İstenen Numuneler

1-Otopark Sonlandırıcı Bariyer(Araç Stoperi)

2-Kauçuk Kolon Köşe Koruyucu

3-Otopark Korkuluk

4-Otopark Kamera Sistemi İçin Kullanılacak Kayıt Cihazı

5-Otopark  Kamera Sistemi için Kullanılacak Kamera

6-Otopark Kamera Sistemi için Kullanılacak Switch

7-Delinatör Park Yapılmaz Tabelası

8-Otopark Bariyer Sistemi için Kullanılacak Bariyer

Teknik şartnamede belirtilen üretici firmadan tarafından yetkili olduğunu belirtilen yetki belgesi teklifle beraber sunulacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Maçka Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

                 Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr)           Basın: 1123929          www.bik.gov.tr