İ L A N

MAÇKA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İ L A N

MAÇKA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                                                

            Belediyemiz hizmetlerinde çalıştırılarak ekonomik ömrünü tamamlamış, aşağıda cins, miktar, geçici teminatı, güvence teminatı ve muhammen bedeli   yazılı  olan 2 adet Kazıcı Yükleyicinin satışı,  2886  Sayılı  Devlet  İhale  Kanununun 45. maddesine göre  KDV hariç    ( KDV, mevzuatına uygun olarak belirlenen oran üzerinden alınacaktır)  açık artırma  usulü ile  satılacaktır.

1-İhale  18.06.2020 Perşembe Günü   Belediyemiz    Encümen    Salonunda yapılacaktır. İhaleye katılabilme şartları için gereken belgeler ihale günü saat 9.00’a kadar Maçka Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilecektir.

2-İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler

 a) Tebligat için kanuni ikametgah adresini gösterir belge,

        b)  Nüfus cüzdan fotokopisi,

        c) Geçici ve güvence teminat bedeli veya teminat mektubu

        d) Noter onaylı imza sirküsü

        e) Şirket veya resmi kurumlardan katılacak olanlar için yetki belgesi.

        f) Vekaleten girecekler için noter onaylı vekaletname

        g) Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

        ğ) İstenilen belgeler asıl veya suretleri onaylı olacaktır.

Geçici ve güvence teminatı 17.06.2020 Çarşamba günü saat 16:00’ya kadar nakit olarak Maçka Belediyesi Veznesine veya Ziraat Bankası Maçka Şubesindeki TR46 0001 0002 7011 1070 0150 06 nolu iban numarasına da yatırabilir.

İhaleye Çıkarılan Kazıcı Yükleyicinin;

 

Model

Cinsi

Durumu

Miktarı

Muhammen

Bedeli (TL)

(KDV hariç)

Güvence Teminatı TL

Geçici Teminat TL

Saati

2013

Hidromek Marka Kazıcı Yükleyici

Faal

1 adet

185.200,00

18.520,00

5.556,00

10:00

2015

Mts Marka Kazıcı Yükleyici

Faal

1 adet

200.000,00

20.000,00

6.000,00

10:10

 

3- İhale ile ilgili şartname, Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünde görülebilir ve şartname imzalanmak suretiyle 200,00-TL karşılığında   temin edilebilir. 

4-İstekliler söz konusu aracı, mesai saatleri içinde Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri nezaretinde mesai saatleri içerisinde görebilir.

5- İhaleyi ita amiri karar tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde onaylar veya iptal edebilir.

6- Belediye Encümeni gerekçesini belirtmek şartıyla İhaleyi yapıp yapmamakta yetkilidir.

7-İlanda belirtilmemiş hükümler için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun hükümleri geçerlidir.                

 

İlanen Duyurulur

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr)           Basın:1169021         www.bik.gov.tr