TAŞINMAZ KİRALANMASINA AİT İLAN

TRABZON ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLARIN

 TAŞINMAZ KİRALANMASINA AİT İLAN

 

TRABZON ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLARIN

 

SIRA

NO

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

BULUNDUĞU YER

ADA/

PARSEL

ALANI

MUHTESATI

MUHAMMEN BEDEL

TL (YILLIK)

GEÇİCİ TEMİNAT %3  (TL)

1

TRABZON

MAÇKA

ÇEŞMELER MAH.

132-1

645,09 m²

Tesisli

 15.698,13 TL.

470,94  TL.

 

 

1-Trabzon İli, Maçka İlçesi, Çeşmeler Mahallesinde Devlet ormanı üzerinde bulunan ve Orman Genel Genel Müdürlüğü Özel Bütçe Sabit Kıymetlerinde kayıtlı olan, toplam alanı 645,09 m² Alabalık Üretim Tesisi (276,56 m²  Alanlı Balık Üretim Tesisi Ana Binası,  68,71 m²  Tesis Ek Binası,  226,04 m² Alabalık Havuzu) olmak üzere 571,31 m² kapalı alanlı Alabalık Üretim Tesisinin  Kiralanması 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35/c maddesi gereğince AÇIK TEKLİF usulü ile 10 (on) yıl süreyle kiraya verilecektir.

2-İhale 21./01/2021 Perşembe günü, saat 10:00’da Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü Toplantı salonunda yapılacaktır.

1- İHALEYE KATILMA ŞARTLARI:

İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartlar:

a) Geçici teminatı yatırmış olmak, ( Teminat Trabzon Orman Bölge Müdürlüğünün Ziraat Bankası Trabzon Yavuzselim Bulvarı Şubesindeki Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü Özel Bütçe Saymanlığının TR 250001001908392497365003 no'lu hesabına (İsteklinin ad ve soyadını / tüzel kişiliğin adını ve teminatın hangi işe yatırıldığını açıkça belirtmek suretiyle) yatırılacaktır.)

b) Gerçek kişilerde kanuni ikametgahı gösterir belgeyi sunmak,

c) Gerçek ve Tüzel kişiler için tebligata esas adres beyanı,

d) Gerçek kişilerin TC. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri. (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.)

e) Gerçek ve Tüzel kişilerin kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşlarından, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış oda sicil kayıt belgesi,

f) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri,

g) Vekaleten ihaleye katılması halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) Kamu tüzel kişilerinin ise Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

ı) İhaleye katılacak olanlar kira şartnamesi ve ekleri için 100,00.-TL (Yüz Türk Lirası)  karşılığında Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü Özel Bütçe Saymanlığının Ziraat Bankası Trabzon Yavuzselim Bulvarı Şubesindeki TR 250001001908392497365003 no'lu hesabına yatırılıp alınacak olan dekont ile

Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü İhale Bürosu biriminden İhale suretiyle kiraya verilecek gayrimenkullerin kira şartnamesi ve gayrimenkullere ait bilgileri her gün mesai saatleri içerisinde alınabilir.

2- İlan ve şartnamede hüküm bulunmayan hususlar için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

3- Kiraya verilecek taşınmaz açık teklif usulüne göre, isteklilerin ihale komisyonu önünde sözlü olarak belirtmeleri suretiyle ihale edilecektir. (Covid-19 maske mesafe kurallarına uyularak)

4- Kira şartnamesinde belirtilen ve kiraya verilecek taşınmazla ilgili sözleşme imzalanmasından sonra Kurumumuzun herhangi bir sorumluluğu yoktur. Kiracı taşınmaz ile üzerinde bulunan bina ve tesisleri aynen kabul etmiş sayılır.

5- Muhammen bedele vergi, resim ve harçlar dahil değildir. Vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderleri kiracıya aittir.

6- İhale bedeli üzerinden % 18 KDV alınacaktır.

7- Komisyonun alacağı geçici ihale kararı İhale Yetkilisinin onayına müteakip kesinleşecektir. İhale yetkilisinin ihaleyi fesih etmesi halinde iştirakçi idareye herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

8- Taşınmazlar Trabzon İli Maçka İlçesi Çeşmeler Mahallesinde adresinde görülebilir.

9- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, kiralama işleminde şartname hükümleri uygulanacaktır.

10- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

                                               İLAN OLUNUR.

Resmi  ilanlar www.ilan.gov.tr)           Basın:1289903     www.bik.gov.tr